Condicions generals del servei.

Sobre la base de la seva política comercial, Daba Disseny Barcelona podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular Daba Disseny Barcelona en el seu degut moment. No obstant, serà Daba Disseny Barcelona qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

Daba Disseny Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment Daba Disseny Barcelona podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament o pagament en metàl·lic. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per Daba Disseny Barcelona lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per Daba Disseny Barcelona en la seva oferta i tindran validesa fins l'expiració del període assenyalat o l'esgotament del seu stock.


Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d'una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s'efectuï l'enviament, així com del tipus d'enviament que es trii. En qualsevol cas comença a contar des que Daba Disseny Barcelona rep l'import de la comanda o validació de la venda contra-reemborsament. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l'empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de Daba Disseny Barcelona. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Daba Disseny Barcelona.

Si el retard en el lliurament és imputable a Daba Disseny Barcelona i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagués retardat. Així mateix, Daba Disseny Barcelona no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment demanats abans que Daba Disseny Barcelona hagués procedit a l'expedició dels mateixos, Daba Disseny Barcelona podrà exigir el pagament d'una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 4% del valor de la mercaderia rebutjada. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Daba Disseny Barcelona . En els supòsits que el client acceptés com forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.


Els productes adquirits hauran d'abonar-se després que s'accepti el preu final, que serà enviat per e-mail, fent arribar a Daba Disseny Barcelona l'import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats.


Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part de Daba Disseny Barcelona la tramitació de la comanda.

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, Daba Disseny Barcelona procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Daba Disseny Barcelona procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. Daba Disseny Barcelona podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l'albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s'obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d'aquest albarà coincideixen. Així mateix s'ha de comprovar que el nombre d'embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d'embalums lliurats.

AL lliurament de la mercaderia, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'Usuari en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.


La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc per Daba Disseny Barcelona , estant el cost de dita assegurança inclòs en el preu corresponent a l'epígraf de manipulació i ports.

Tant per a fer efectiu el cost de l'assegurança per a subsanar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a Daba Disseny Barcelona aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail o telefònicament.

Si no es compleixen aquestes condicions, Daba Disseny Barcelona no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

Garantia

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. Daba Disseny Barcelona no està obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d'altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d'una deterioració o pèrdues de dades.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:
-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions.
-Si resulten danyats per realitzar un ús incorrecte per part del client.

-No entren en garantia els productes no subministrats per Daba Disseny Barcelona.
-Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

Devolucions i Dret de Ressolució

La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. Daba Disseny Barcelona es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució. Daba Disseny Barcelona solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. Daba Disseny Barcelona acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Daba Disseny Barcelona estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Daba Disseny Barcelona en la seva OFERTA EN FERMA.

4- Daba Disseny Barcelona procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- Daba Disseny Barcelona acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.


Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de la Societat Daba Disseny Barcelona o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida ( voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc..

En virtut del disposat en la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Daba Disseny Barcelona atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l'anterior, Daba Disseny Barcelona i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Daba Disseny Barcelona i remès al CLIENT amb l'objecte d'acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

Daba Disseny Barcelona Logo
Indrets, projectes en l'entorn S.L.
Daba Disseny Barcelona​